loading
In nhiều Hướng dẩn và hổ trợ

Tần xuất-Gia Lai

00
0.75 % (5 lượt)
01
0.45 % (3 lượt)
02
0.6 % (4 lượt)
03
1.05 % (7 lượt)
04
0.45 % (3 lượt)
05
1.05 % (7 lượt)
06
0.45 % (3 lượt)
07
0.6 % (4 lượt)
08
0.9 % (6 lượt)
09
1.35 % (9 lượt)
10
1.2 % (8 lượt)
11
0.6 % (4 lượt)
12
1.2 % (8 lượt)
13
1.35 % (9 lượt)
14
0.6 % (4 lượt)
15
1.2 % (8 lượt)
16
0.6 % (4 lượt)
17
1.05 % (7 lượt)
18
1.65 % (11 lượt)
19
0.9 % (6 lượt)
20
0.9 % (6 lượt)
21
1.05 % (7 lượt)
22
0.6 % (4 lượt)
23
1.05 % (7 lượt)
24
1.05 % (7 lượt)
25
0.15 % (1 lượt)
26
0.9 % (6 lượt)
27
0.6 % (4 lượt)
28
0.75 % (5 lượt)
29
0.9 % (6 lượt)
30
1.5 % (10 lượt)
31
0.9 % (6 lượt)
32
1.65 % (11 lượt)
33
1.65 % (11 lượt)
34
1.35 % (9 lượt)
35
1.8 % (12 lượt)
36
1.8 % (12 lượt)
37
1.05 % (7 lượt)
38
1.5 % (10 lượt)
39
1.35 % (9 lượt)
40
1.2 % (8 lượt)
41
0.6 % (4 lượt)
42
1.8 % (12 lượt)
43
1.5 % (10 lượt)
44
1.8 % (12 lượt)
45
0.45 % (3 lượt)
46
1.35 % (9 lượt)
47
0.9 % (6 lượt)
48
0.6 % (4 lượt)
49
1.35 % (9 lượt)
50
1.8 % (12 lượt)
51
1.35 % (9 lượt)
52
1.2 % (8 lượt)
53
0.75 % (5 lượt)
54
1.35 % (9 lượt)
55
1.2 % (8 lượt)
56
1.05 % (7 lượt)
57
0.6 % (4 lượt)
58
0.75 % (5 lượt)
59
0.75 % (5 lượt)
60
0.9 % (6 lượt)
61
1.65 % (11 lượt)
62
1.65 % (11 lượt)
63
0.75 % (5 lượt)
64
0.9 % (6 lượt)
65
0.6 % (4 lượt)
66
0.75 % (5 lượt)
67
0.75 % (5 lượt)
68
0.9 % (6 lượt)
69
0.9 % (6 lượt)
70
0.9 % (6 lượt)
71
0.45 % (3 lượt)
72
0.9 % (6 lượt)
73
1.35 % (9 lượt)
74
0.6 % (4 lượt)
75
1.2 % (8 lượt)
76
1.5 % (10 lượt)
77
1.35 % (9 lượt)
78
0.45 % (3 lượt)
79
0.9 % (6 lượt)
80
1.05 % (7 lượt)
81
1.05 % (7 lượt)
82
0.45 % (3 lượt)
83
1.05 % (7 lượt)
84
0.9 % (6 lượt)
85
1.05 % (7 lượt)
86
1.35 % (9 lượt)
87
1.05 % (7 lượt)
88
1.05 % (7 lượt)
89
0.3 % (2 lượt)
91
1.2 % (8 lượt)
92
0.6 % (4 lượt)
93
0.6 % (4 lượt)
94
0.9 % (6 lượt)
95
1.05 % (7 lượt)
96
1.35 % (9 lượt)
97
1.2 % (8 lượt)
98
1.35 % (9 lượt)
99
0.15 % (1 lượt)

XỔ SỐ THANH KHOA

./templates/tanxuat_tpl.php