loading
In nhiều Hướng dẩn và hổ trợ

Tần xuất-Miền trung

00
0.94 % (108 lượt)
01
0.85 % (97 lượt)
02
0.92 % (105 lượt)
03
1.03 % (118 lượt)
04
1.05 % (120 lượt)
05
0.91 % (104 lượt)
06
0.86 % (99 lượt)
07
0.86 % (98 lượt)
08
0.95 % (109 lượt)
09
1.03 % (118 lượt)
10
1.13 % (129 lượt)
11
1.07 % (122 lượt)
12
0.86 % (98 lượt)
13
1.1 % (126 lượt)
14
0.93 % (107 lượt)
15
1.16 % (133 lượt)
16
1.02 % (117 lượt)
17
1.07 % (123 lượt)
18
1.1 % (126 lượt)
19
0.98 % (112 lượt)
20
1.07 % (123 lượt)
21
0.99 % (113 lượt)
22
1.09 % (125 lượt)
23
0.95 % (109 lượt)
24
0.98 % (112 lượt)
25
1.01 % (116 lượt)
26
0.9 % (103 lượt)
27
0.99 % (113 lượt)
28
0.94 % (108 lượt)
29
1.01 % (116 lượt)
30
1 % (114 lượt)
31
0.99 % (113 lượt)
32
1.04 % (119 lượt)
33
1.07 % (122 lượt)
34
0.93 % (107 lượt)
35
1.09 % (125 lượt)
36
1.01 % (116 lượt)
37
0.93 % (106 lượt)
38
1 % (115 lượt)
39
1.07 % (122 lượt)
40
1.18 % (135 lượt)
41
1.08 % (124 lượt)
42
1.04 % (119 lượt)
43
1.1 % (126 lượt)
44
0.98 % (112 lượt)
45
0.97 % (111 lượt)
46
0.94 % (108 lượt)
47
0.94 % (108 lượt)
48
0.98 % (112 lượt)
49
1.07 % (122 lượt)
50
1.08 % (124 lượt)
51
0.93 % (106 lượt)
52
1.02 % (117 lượt)
53
1.05 % (120 lượt)
54
0.93 % (107 lượt)
55
1.06 % (121 lượt)
56
1.08 % (124 lượt)
57
0.88 % (101 lượt)
58
0.94 % (108 lượt)
59
0.9 % (103 lượt)
60
1.2 % (137 lượt)
61
0.89 % (102 lượt)
62
1 % (115 lượt)
63
1 % (114 lượt)
64
0.91 % (104 lượt)
65
0.93 % (107 lượt)
66
1.06 % (121 lượt)
67
1.09 % (125 lượt)
68
0.97 % (111 lượt)
69
0.91 % (104 lượt)
70
1.11 % (127 lượt)
71
0.96 % (110 lượt)
72
0.9 % (103 lượt)
73
1.24 % (142 lượt)
74
1.07 % (123 lượt)
75
1.01 % (116 lượt)
76
1 % (114 lượt)
77
0.98 % (112 lượt)
78
0.87 % (100 lượt)
79
1.02 % (117 lượt)
80
0.82 % (94 lượt)
81
1 % (115 lượt)
82
1.01 % (116 lượt)
83
1 % (114 lượt)
84
1.12 % (128 lượt)
85
1 % (114 lượt)
86
1.1 % (126 lượt)
87
1.14 % (130 lượt)
88
0.84 % (96 lượt)
89
1.05 % (120 lượt)
90
1 % (114 lượt)
91
0.94 % (108 lượt)
92
1.01 % (116 lượt)
93
0.9 % (103 lượt)
94
1.05 % (120 lượt)
95
1 % (115 lượt)
96
0.84 % (96 lượt)
97
0.95 % (109 lượt)
98
1.08 % (124 lượt)
99
0.98 % (112 lượt)

XỔ SỐ THANH KHOA

./templates/tanxuat_tpl.php