loading
In nhiều Hướng dẩn và hổ trợ

Tần xuất-Trà Vinh

00
1.02 % (7 lượt)
01
0.58 % (4 lượt)
02
0.73 % (5 lượt)
03
0.44 % (3 lượt)
04
1.32 % (9 lượt)
05
1.17 % (8 lượt)
06
1.17 % (8 lượt)
07
0.58 % (4 lượt)
08
0.88 % (6 lượt)
09
1.61 % (11 lượt)
10
1.02 % (7 lượt)
11
1.17 % (8 lượt)
12
0.88 % (6 lượt)
13
0.73 % (5 lượt)
14
1.02 % (7 lượt)
15
1.02 % (7 lượt)
16
0.29 % (2 lượt)
17
1.46 % (10 lượt)
18
0.29 % (2 lượt)
19
0.58 % (4 lượt)
20
0.58 % (4 lượt)
21
1.02 % (7 lượt)
22
0.58 % (4 lượt)
23
0.58 % (4 lượt)
24
0.88 % (6 lượt)
25
0.58 % (4 lượt)
26
2.05 % (14 lượt)
27
0.73 % (5 lượt)
28
0.29 % (2 lượt)
29
1.02 % (7 lượt)
30
1.32 % (9 lượt)
31
1.17 % (8 lượt)
32
0.88 % (6 lượt)
33
0.88 % (6 lượt)
34
0.88 % (6 lượt)
35
1.02 % (7 lượt)
36
0.73 % (5 lượt)
37
0.88 % (6 lượt)
38
1.17 % (8 lượt)
39
1.61 % (11 lượt)
40
1.75 % (12 lượt)
41
0.44 % (3 lượt)
42
1.32 % (9 lượt)
43
1.02 % (7 lượt)
44
1.61 % (11 lượt)
45
0.88 % (6 lượt)
46
1.75 % (12 lượt)
47
0.44 % (3 lượt)
48
1.46 % (10 lượt)
49
1.61 % (11 lượt)
50
1.75 % (12 lượt)
51
1.75 % (12 lượt)
52
0.58 % (4 lượt)
53
0.73 % (5 lượt)
54
1.32 % (9 lượt)
55
1.32 % (9 lượt)
56
1.17 % (8 lượt)
57
1.32 % (9 lượt)
58
0.88 % (6 lượt)
59
1.75 % (12 lượt)
60
0.73 % (5 lượt)
61
0.73 % (5 lượt)
62
0.29 % (2 lượt)
63
1.02 % (7 lượt)
64
1.02 % (7 lượt)
65
1.32 % (9 lượt)
66
1.02 % (7 lượt)
67
1.02 % (7 lượt)
68
1.02 % (7 lượt)
69
0.44 % (3 lượt)
70
0.58 % (4 lượt)
71
1.61 % (11 lượt)
72
0.73 % (5 lượt)
73
1.46 % (10 lượt)
74
0.73 % (5 lượt)
75
0.88 % (6 lượt)
76
0.88 % (6 lượt)
77
1.02 % (7 lượt)
78
1.17 % (8 lượt)
79
1.32 % (9 lượt)
80
1.17 % (8 lượt)
81
0.73 % (5 lượt)
82
1.32 % (9 lượt)
83
0.73 % (5 lượt)
84
0.58 % (4 lượt)
85
1.17 % (8 lượt)
86
1.17 % (8 lượt)
87
1.17 % (8 lượt)
88
0.88 % (6 lượt)
89
0.73 % (5 lượt)
90
0.88 % (6 lượt)
91
1.32 % (9 lượt)
92
0.88 % (6 lượt)
93
1.46 % (10 lượt)
94
0.29 % (2 lượt)
95
0.73 % (5 lượt)
96
0.88 % (6 lượt)
97
1.17 % (8 lượt)
98
0.88 % (6 lượt)
99
1.17 % (8 lượt)

XỔ SỐ THANH KHOA

./templates/tanxuat_tpl.php