loading
In nhiều Hướng dẩn và hổ trợ

Tần xuất-Miền nam

00
0.99 % (129 lượt)
01
1.08 % (141 lượt)
02
0.93 % (121 lượt)
03
1.12 % (146 lượt)
04
0.96 % (125 lượt)
05
0.97 % (126 lượt)
06
0.9 % (117 lượt)
07
0.98 % (127 lượt)
08
1.12 % (146 lượt)
09
0.95 % (124 lượt)
10
1.02 % (133 lượt)
11
1.08 % (140 lượt)
12
0.99 % (129 lượt)
13
0.95 % (124 lượt)
14
1.14 % (149 lượt)
15
0.95 % (124 lượt)
16
0.91 % (118 lượt)
17
1.14 % (148 lượt)
18
1.05 % (136 lượt)
19
0.81 % (106 lượt)
20
1 % (130 lượt)
21
0.88 % (115 lượt)
22
0.91 % (118 lượt)
23
1 % (130 lượt)
24
0.98 % (127 lượt)
25
0.89 % (116 lượt)
26
1.03 % (134 lượt)
27
1.11 % (144 lượt)
28
0.84 % (109 lượt)
29
0.86 % (112 lượt)
30
1.03 % (134 lượt)
31
0.92 % (120 lượt)
32
1.08 % (140 lượt)
33
0.97 % (126 lượt)
34
1.05 % (137 lượt)
35
0.97 % (126 lượt)
36
0.94 % (122 lượt)
37
1.01 % (132 lượt)
38
0.98 % (128 lượt)
39
1.09 % (142 lượt)
40
1.09 % (142 lượt)
41
0.85 % (110 lượt)
42
1.05 % (137 lượt)
43
0.97 % (126 lượt)
44
1.07 % (139 lượt)
45
0.97 % (126 lượt)
46
1.04 % (135 lượt)
47
1.06 % (138 lượt)
48
1.09 % (142 lượt)
49
0.96 % (125 lượt)
50
1.05 % (136 lượt)
51
0.91 % (118 lượt)
52
0.89 % (116 lượt)
53
1.13 % (147 lượt)
54
1.08 % (141 lượt)
55
0.98 % (127 lượt)
56
1.12 % (146 lượt)
57
0.91 % (119 lượt)
58
0.95 % (124 lượt)
59
1.06 % (138 lượt)
60
1.06 % (138 lượt)
61
1.09 % (142 lượt)
62
0.81 % (106 lượt)
63
1.08 % (140 lượt)
64
1.14 % (149 lượt)
65
1.05 % (136 lượt)
66
0.82 % (107 lượt)
67
1.03 % (134 lượt)
68
1.05 % (137 lượt)
69
0.96 % (125 lượt)
70
1.06 % (138 lượt)
71
0.92 % (120 lượt)
72
0.91 % (119 lượt)
73
1.05 % (137 lượt)
74
0.93 % (121 lượt)
75
1.11 % (145 lượt)
76
1.07 % (139 lượt)
77
1.16 % (151 lượt)
78
0.98 % (127 lượt)
79
1.05 % (137 lượt)
80
1.08 % (141 lượt)
81
1.13 % (147 lượt)
82
1.18 % (154 lượt)
83
1 % (130 lượt)
84
0.98 % (127 lượt)
85
0.96 % (125 lượt)
86
0.88 % (114 lượt)
87
0.95 % (123 lượt)
88
1.14 % (149 lượt)
89
0.82 % (107 lượt)
90
0.99 % (129 lượt)
91
1.03 % (134 lượt)
92
0.91 % (119 lượt)
93
0.98 % (127 lượt)
94
0.98 % (127 lượt)
95
1 % (130 lượt)
96
0.95 % (123 lượt)
97
1.02 % (133 lượt)
98
0.95 % (123 lượt)
99
0.93 % (121 lượt)

XỔ SỐ THANH KHOA

./templates/tanxuat_tpl.php